งานป้องกันนก บนหลังคาโรงงานที่มีคุณสมบัติทางเคมีกัดกร่อน